Newsy i artykuły

To były huczne urodziny!

To były huczne urodziny!

12 października 2018 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Gogolinie rozpoczęły się trzydniowe obchody 70. rocznicy powstania szkoły. Na uroczystość dotarło ponad 400 absolwentów, byłych i obecnych...

Bilety na Bal Jubileuszowy

Szanowni Państwo, przypominamy, że jutro, 12.10.2018 r., to ostatni dzień, kiedy możecie Państwo odebrać w sekretariacie szkoły wykupione wcześniej bilety na Bal Jubileuszowy, który rozpocznie się 13.10.2018 r. o godz....

Dodatkowy parking w czasie obchodów

Drodzy goście, absolwenci, pracownicy, nauczyciele! Informujemy, że jutro, 12.10.2018 r., w czasie obchodów jubileuszu 70-lecia naszego LO, ze względu na duże zainteresowanie, we współpracy ze Strażą Miejską z Gogolina oraz...

Matura

Funkcje egzaminu maturalnego

Funkcje egzaminu maturalnego

Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje:‎ 1. Wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych w zakresie ‎przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów.2. Stanowi poświadczenie osiągnięcia przez zdającego wymaganego prawem poziomu...

Rekrutacja

16
Kwi2018

Terminarz rekrutacji...

Terminarz rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Komisji Edukacji Narodowej w Gogolinie na rok szkolny 2018/2019 01. Przesłanie do szkoły karty zgłoszenia na egzamin predyspozycji j...

16
Kwi2018

Regulamin rekrutacji...

Regulamin rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącegoz Oddziałami Dwujęzycznymiim. Komisji Edukacji Narodowej w Gogoliniena rok szkolny 2018/2019 Na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (...

17
Kwi2018

Prezentacja nachyleń...

Prezentacja nachyleń w klasach pierwszych Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Komisji Edukacji Narodowej na rok szkolny 2018/2019: - I A – mundurowe – wojskowe [pobierz];- I B &nda...

29
Maj2018

Wniosek o przyjęcie...

Wniosek o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2018-2019: Wniosek o przyjęcie do LO na rok szkolny 2018-2019

BIP

Sport

22
Maj2018

Indywidualne Zawody Powiatowe...

       W dniu 16.05.2018 odbyły się indywidualne zawody powiatowe w lekkoatletyce. Naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie:- Grzegorz Fajlert – bieg na 1000 m...

21
Lut2018
Siatkówka - zawody chłopców

Siatkówka - zawody chłopców

     W dniu 21.02.2018 odbyły się w Kędzierzynie-Koźlu zawody sportowe - Półfinał Wojewódzki Szkół Ponadgimnazjalnych w piłce siatkowej chłopców. W zawo...

15
Mar2017
Najlepsze w powiecie w szczypiorniaku!

Najlepsze w powiecie w szczypi...

Ogromnym sukcesem zakończył się udział naszych licealistek w powiatowych rozgrywkach piłki ręcznej dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych. Nasze szczypiornistki w pokonanym polu zostawiły ucze...

03
Mar2017
Siatkarki najlepsze w powiecie!

Siatkarki najlepsze w powiecie...

2 marca 2017 r. w Krapkowicach odbyły się gimnazjalne powiatowe zawody piłki siatkowej dziewcząt. Nasza drużyna w składzie: Julia Madziała, Magdalena Czekała, Karolina Tomeczek, Karolina Kowolik,...

Współpraca

politechnika opolska logo 200  GODLO WAT png logouo  logoWSZW 
   10 Sudeckai logo pnwm   panstwowa medyczna wyzsza szkola zawodowa w opolu
eco  eco 

 logo aktywni

 

 

 spk

 

×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 112.

Regulamin rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Komisji Edukacji Narodowej w Gogolinie
na rok szkolny 2018/2019

Na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r.,poz.59) oraz na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2018/2019 i Zarządzenia nr 1 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 stycznia 2018 r.
i Zarządzenia nr 4 OKO z dnia 26.02.2018 uchwala się:

Wewnątrzszkolny Regulamin Rekrutacji uczniów do klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Komisji Edukacji Narodowej
w Gogolinie na rok szkolny 2018/2019

I. Postępowanie kwalifikacyjne:

1. Dyrektor szkoły powołuje Komisję rekrutacyjną w składzie:
• przewodniczący komisji;
• członkowie komisji (niemniej niż 3 osoby), w tym;
• wychowawcy przyszłych klas pierwszych;
• wychowawcy przyszłych klas pierwszych;
• doradca zawodowy;
• nauczyciel informatyki (jako administrator systemu);
• inni nauczyciele
2. Komisja przeprowadza rekrutację, ustala listy i sporządza protokoły.

3. O zakwalifikowaniu do klas decyduje liczba pkt. uzyskanych przez kandydata aż do wyczerpania limitu miejsc w danym oddziale (przyjmuje się do 26 uczniów w klasie).
4. W roku szkolnym 2018/2019 rekrutacja prowadzona będzie w systemie elektronicznego naboru.

5. W roku szkolnym 2018/2019 w Liceum Ogólnokształcącym w Gogolinie planuje się utworzenie klas pierwszych o następujących nachyleniach:

- I A – mundurowe – wojskowe [pobierz];
- I B – dziennikarsko – prawne z elementami grafiki komputerowej [pobierz];
- I C – dwujęzyczne z językiem angielskim [pobierz];
- I D – medyczno- chemiczne z elementami preparatyki laboratoryjnej, psychodietetyki i fizjoterapii [pobierz];
- I E – MBI: matematyczno – biznesowo – informatyczne z robotyką, programowaniem i językiem biznesu po angielsku [pobierz]

 

II. Rekrutacja do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Komisji Edukacji Narodowej w Gogolinie

1. Oceny z przedmiotów branych pod uwagę przez Komisję Rekrutacyjną w zależności od nachylenia klasy:

TABELA 1

oddział

przedmioty

A - klasa mundurowa - wojskowa

język polski, matematyka, geografia, język angielski

B - klasa o nachyleniu dziennikarsko-prawnym z elementami grafiki komputerowej

język polski, matematyka, historia, WOS

C - klasa dwujęzyczna z językiem angielskim; kandydaci do tej klasy muszą przystąpić do sprawdzianu predyspozycji językowych [karta zgłoszenia na stronie szkoły]

język polski, matematyka, język angielski, WOS; ponadto wynik sprawdzianu predyspozycji językowych

D - klasa o nachyleniu medyczno- chemicznym z elementami preparatyki laboratoryjnej, psychodietetyki i fizjoterapii

język polski, matematyka, chemia, biologia

E - klasa MBI - o nachyleniu matematyczno – biznesowo-informatycznym z robotyką, programowaniem i językiem biznesu po angielsku

język polski, matematyka, fizyka, informatyka

 

 

UWAGA:

1. W przypadku kandydatów do klas pierwszych wojskowych wymagane jest przedłożenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do zwiększonego wysiłku fizycznego.
2. W przypadku rekrutacji do klasy pierwszej wojskowej pod uwagę będzie brana także ocena z zachowania.

 

 

2. Sposób punktowania uzyskanych wyników i osiągnięć kandydata

1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim oraz laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty na szczeblu wojewódzkim i ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej (lista olimpiad i konkursów – załącznik nr 1 do zarządzenia nr 4 z dnia 26.02.2018 Opolskiego Kuratora Oświaty) na podstawie imiennego zaświadczenia.

2. Laureaci i finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani
w pierwszej kolejności do oddziału dwujęzycznego po spełnieniu wszystkich warunków
i uzyskania pozytywnego wyniku testu z języka angielskiego. Zwolnieni z testu są laureaci i finaliści Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjów i laureaci Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego.
Osoby zwolnione ze sprawdzianu predyspozycji językowych prosimy o przesłanie karty zgłoszenia do sekretariatu szkoły z adnotacją – zwolniony(laureat lub finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego lub laureat Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego).

3. Oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych do danego oddziału wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum przeliczane są następująco:

a) celujący – 18 pkt.
b) bardzo dobry - 17 pkt.
c) dobry – 14 pkt.
d) dostateczny - 8 pkt.
e) dopuszczający – 2 pkt

4. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt.
5. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt.
6. Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły – 18 pkt.:

a) zawody wiedzy będące konkursami o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowane przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień

Tytuł finalisty konkursu przedmiotowego

 10 pkt.

Tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

 7 pkt.

Tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

 5 pkt.

b)zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowane przez kuratora oświaty

 

Tytuł finalisty w dwóch lub więcej konkursach przedmiotowych

10 pkt.

Tytuł laureata w dwóch lub więcej konkursach tematycznych lub interdyscyplinarnych

 7 pkt.

Tytuł finalisty w dwóch lub więcej konkursach tematycznych lub interdyscyplinarnych

5pkt.

Tytuł finalisty konkursu przedmiotowego

 7 pkt.

Tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

 5 pkt.

Tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

 3 pkt.

c) zawody wiedzy inne niż wymienione w pkt a i b, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły: ( załącznik nr 3 i 4 do Zarządzenia nr 4 z dnia 26.02.2018r. OKO ) na szczeblu :
• międzynarodowym – 1,2,3 miejsce– przyznaje się 4 punkty;
• krajowym – 1,2,3 miejsce – przyznaje się 3 punkty;
• wojewódzkim – 1,2 miejsce – przyznaje się 2 punkty;
• powiatowym – 1 miejsce – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku, gdy zawody sportowe nie są wymienione w wykazie zawodów sportowych organizowanych przez gminne związki sportowe, wojewódzki związek sportowy i polskie związki sportowe, określonych w załączniku nr 4 do Zarządzenia nr 4 OKO, a absolwent szkoły gimnazjalnej legitymuje się odpowiednim dokumentem potwierdzającym uzyskanie osiągnięć sportowych i powyższe osiągnięcia zostały wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, szkolna komisja rekrutacyjna uwzględnia te zawody w postępowaniu rekrutacyjnym.

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu , wymienione na świadectwie ukończenia szkoły gimnazjalnej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt.

Uwaga ! W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę tylko osiągnięcia ucznia wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum.

7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę łącznie następujące kryteria:
• wielodzietność rodziny kandydata ;
• niepełnosprawność kandydata;
• niepełnosprawność jednego z rodziców / opiekunów kandydata;
• kandydat wychowywany jest przez samotnego rodzica;
• kandydat wychowuje się w rodzinie zastępczej.

8. Kandydatom, którzy nie zakwalifikowali się do klasy o wybranym wcześniej nachyleniu, Komisja rekrutacyjna może zaproponować naukę w innym oddziale.
9. Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 może być prowadzona w formie naboru elektronicznego.

Tryb odwoławczy

1. W terminie do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Od decyzji dyrektora szkoły można odwołać się do sądu administracyjnego.

 

Pełny regulamin rekrutacji do pobrania (PDF)

.

O nas

Dysponujemy dobrą bazą dydaktyczną, która jest stale uzupełniana i modernizowana, aby sprostać wymaganiom nowoczesnej szkoły. W bibliotece szkolnej funkcjonuje Centrum Multimedialne, gdzie każdy uczeń ma dostęp do Internetu.

Gwarantujemy wysoki poziom nauczania. Oferujemy małe grupy językowe. W szkole wykłada stała i wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Rozwój młodzieży odbywa się pod opieką specjalistów. Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną uczniowi, otwartą na problemy i oczekiwania młodego pokolenia.

Dowiedz sie więcej o szkole

Kontakt

Zespół Szkół w Gogolinie
47-320 Gogolin, ul. Szkolna 27
77 4666235
77 4666294
sekretariat@gogolin.com.pl
1. Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. Alberta Einsteina
2. Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Komisji Narodowej
Wewnętrzne numery telefonów
Sekretariat LO - wew. 1
Sekretariat PG i fax - wew. 2
Pokój nauczycielski - wew. 3
Księgowość - wew. 4
Kierownik świetlicy i intendent - wew. 5
Pedagog - wew. 6

Ostatni artykuł

17
Paź2018

To były huczne urodz...

12 października 2018 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Gogolinie...

Informacje

Najważniejsze informacje potrzebne do codziennego używania. Możesz zobaczyć plan lekcji, zastępstwa, poznać najważniejsze wydarzenia w danym roku kalendarzowym czy też zalogować się do eDziennika. Zachęcamy do zapoznania się.

eDziennik

Zaloguj się do dziennika elektronicznego. Opolska eSzkoła to model opolskiej oświaty, który opiera się na technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Plan lekcji

Zapoznaj się z planem zajęć do gimnazjum jak i liceum. Zobacz, która klasa, w której sali i z jakim nauczycielem ma zajęcia lekcyjne.

Zastępstwa

Tutaj możesz zobaczyć jaki nauczyciel jest nieobecny i jaka jest organizacja zajęć w danym dniu.

Kalendarz

Zapoznaj się kalendarzem na dany rok szkolny. Możesz zobaczyć jakie wydarzenia będą odbywały się w naszej szkole.