WEWNĄTRZSZKOLNY  REGULAMIN  REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W GOGOLINIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Podstawa  prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r – Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz.60);
 • Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017r., poz. 586);
 • Zarządzenie nr 6 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2017r. i Zarządzenia nr 11 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 r.

Postępowanie kwalifikacyjne:

 1. Dyrektor szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną w składzie:
  1. przewodniczący komisji;
  2. członkowie komisji:
   1. wychowawcy przyszłych klas pierwszych;
   2. pedagog/psycholog;
   3. nauczyciel informatyki (jako administrator systemu);
   4. inni nauczyciele.
 2. Komisja przeprowadza rekrutację, ustala wymagane listy i sporządza protokoły.
 3. O zakwalifikowaniu do klas decyduje liczba punktów uzyskanych przez kandydata aż do wyczerpania limitu miejsc w danym oddziale (przyjmuje się do 28 miejsc w klasach).
 4. W roku szkolnym 2017/2018 planuje się utworzenie następujących klas:
  1. mundurowa – wojskowa [pobierz];
  2. dwujęzyczna z językiem angielskim [pobierz];
  3. dziennikarsko-prawna z elementami politologii i stosunków międzynarodowych oraz grafiką użytkową [pobierz];
  4. biologiczno-chemiczna z elementami kosmetologii, fizjoterapii i psychodietetyki [pobierz];
  5. politechniczna z elementami robotyki i grafiki komputerowej [pobierz].

 

Rekrutacja do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. KEN w Gogolinie

 1. Rekrutacja obejmuje nabór do wszystkich oddziałów klas pierwszych.
 2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej naszego liceum może uzyskać maksymalnie 200 punktów (do klasy dwujęzycznej z językiem angielskim minimum punktowe wynosi 210 punktów, w tym 10 punktów za sprawdzian predyspozycji językowych), w tym:
   1. 100 punktów za wynik egzaminu gimnazjalnego (po 20 punktów za każdą z pięciu części egzaminu):

    1.

    Język polski

    1% odpowiada 0,2 pkt

    2.

    Historia i wiedza o społeczeństwie

    1% odpowiada 0,2 pkt

    3.

    Matematyka

    1% odpowiada 0,2 pkt

    4.

    Przedmioty przyrodnicze

    1% odpowiada 0,2 pkt

    5.

    Języki obce

    Poziom podstawowy - 1% odpowiada 0,08 pkt

    Poziom rozszerzony - 1% odpowiada 0,12 pkt

   2. maksymalnie 20 pkt za ocenę z języka polskiego,
   3. maksymalnie 20 pkt za ocenę z matematyki,
   4. maksymalnie po 20 pkt za każdy z dwóch obowiązkowych przedmiotów (w zależności od oddziału).
 3. W przypadku kandydatów do klasy wojskowej, oprócz wymienionych warunków, będzie brana pod uwagę także ocena zachowania na świadectwie ukończenia gimnazjum; pierwszeństwo w przyjęciu do klasy mają kandydaci z co najmniej dobrą oceną.
 4. Oceny z przedmiotów branych pod uwagę przez Komisję Rekrutacyjną w zależności od nachylenia klasy:

TABELA 1

oddział

przedmioty

A - klasa mundurowa - wojskowa

język polski, matematyka, geografia, język angielski

B - klasa dwujęzyczna z językiem angielskim; kandydaci do tej klasy muszą przystąpić do sprawdzianu predyspozycji językowych [karta zgłoszenia] na stronie szkoły

język polski, matematyka, język angielski, WOS; ponadto wynik sprawdzianu predyspozycji językowych

C - klasa o nachyleniu dziennikarsko-prawnym  z elementami politologii i stosunków międzynarodowych oraz grafiką użytkową

język polski, matematyka, historia, WOS

D - klasa o nachyleniu biologiczno-chemicznym z elementami kosmetologii, fizjoterapii i psychodietetyki

język polski, matematyka, chemia, biologia

E - klasa o nachyleniu politechnicznym
z elementami robotyki i grafiki komputerowej

język polski, matematyka, fizyka, informatyka

 

 1. Sposób punktowania uzyskanych wyników i osiągnięć kandydata
  1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych  o zasięgu ogólnopolskim oraz laureaci konkursów  przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty na szczeblu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej (lista olimpiad i konkursów – załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6/2017 Opolskiego Kuratora Oświaty) na podstawie imiennego zaświadczenia.
  2. Laureaci i finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, są przyjmowani
   w pierwszej kolejności do oddziału dwujęzycznego po spełnieniu wszystkich warunków i uzyskania pozytywnego wyniku testu z języka angielskiego. Zwolnieni z testu są laureaci i finaliści Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjów i laureaci Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego ( załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2017 OKO).
  3. Oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych do danego oddziału wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum przeliczone są następująco:
   1. celujący         – 18 pkt.
   2. bardzo dobry -  17 pkt.
   3. dobry             –  14 pkt.
   4. dostateczny      - 8 pkt.
   5. dopuszczający –  2 pkt
  4. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem             – 7 pkt.
  5. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu     – 3 pkt.
  6. Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły – 18 pkt.:
   1. zawody wiedzy będące konkursami o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień

    Tytuł finalisty konkursu przedmiotowego

     10 pkt.

    Tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

     7 pkt.

    Tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

     5 pkt
   2. zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowane  przez kuratora oświaty

    Tytuł finalisty w dwóch lub więcej konkursach przedmiotowych

    10 pkt.

    Tytuł laureata w dwóch lub więcej konkursach tematycznych lub interdyscyplinarnych

     7 pkt

    Tytuł finalisty w dwóch lub więcej konkursach tematycznych lub interdyscyplinarnych

    5pkt

    Tytuł finalisty konkursu  przedmiotowego

     7 pkt

    Tytuł laureata konkursu  tematycznego lub interdyscyplinarnego

     5 pkt

    Tytuł finalisty konkursu  tematycznego lub interdyscyplinarnego

     3 pkt
   3. zawody wiedzy inne niż wymienione w pkt a i b, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły: ( załącznik nr 3 i 4 do Zarządzenia nr 6 OKO ) na szczeblu:

    1. międzynarodowym – 1,2,3 miejsce– przyznaje się 4 punkty;
    2. krajowym – 1,2,3 miejsce – przyznaje się 3 punkty
    3. wojewódzkim – 1,2 miejsce – przyznaje się 2 punkty;

    4. powiatowym - 1miejsce – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku, gdy zawody sportowe nie są wymienione w wykazie zawodów sportowych organizowanych przez gminne związki sportowe, wojewódzki związek sportowy i polskie związki sportowe, określonych w załączniku nr 4 do Zarządzenia nr 6 OKO, a absolwent szkoły gimnazjalnej legitymuje się odpowiednim dokumentem potwierdzającym uzyskanie osiągnięć sportowych i powyższe osiągnięcia zostały wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, szkolna komisja rekrutacyjna uwzględnia te zawody w postępowaniu rekrutacyjnym.

W przypadku,  gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych  na tym samym szczeblu  oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły gimnazjalnej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt.

Uwaga ! W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę tylko osiągnięcia ucznia wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym brane będą  pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  1. wielodzietność rodziny kandydata ;
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców / opiekunów kandydata;
  4. kandydat wychowywany jest przez samotnego rodzica;
  5. kandydat wychowuje się w rodzinie zastępczej.
 2. Kandydatom, którzy nie zakwalifikowali się do klasy o wybranym wcześniej nachyleniu Komisja rekrutacyjna może zaproponować naukę w innym oddziale.
 3. Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 może  być prowadzona w  formie naboru  elektronicznego.

O nas

Dysponujemy dobrą bazą dydaktyczną, która jest stale uzupełniana i modernizowana, aby sprostać wymaganiom nowoczesnej szkoły. W bibliotece szkolnej funkcjonuje Centrum Multimedialne, gdzie każdy uczeń ma dostęp do Internetu.

Gwarantujemy wysoki poziom nauczania. Oferujemy małe grupy językowe. W szkole wykłada stała i wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Rozwój młodzieży odbywa się pod opieką specjalistów. Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną uczniowi, otwartą na problemy i oczekiwania młodego pokolenia.

Dowiedz sie więcej o szkole

Kontakt

Zespół Szkół w Gogolinie
47-320 Gogolin, ul. Szkolna 27
77 4666235
77 4666294
sekretariat@gogolin.com.pl
1. Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. Alberta Einsteina
2. Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Komisji Narodowej
Wewnętrzne numery telefonów
Sekretariat LO - wew. 1
Sekretariat PG i fax - wew. 2
Pokój nauczycielski - wew. 3
Księgowość - wew. 4
Kierownik świetlicy i intendent - wew. 5
Pedagog - wew. 6

Ostatni artykuł

03
Maj2016

Wycieczka do Obserwa...

Dnia 14 grudnia klasa IIB LO wraz z Panią Angeliką Tasarek i Panem Michałem Pastuszczakiem pojechała...

03
Maj2016

Wojskowi ciągle w ak...

W dniach 2-4 grudnia klasy mundurowe uczestniczyły w szkoleniu wojskowym w Dąbrówce Łubniańsk...

03
Sty2017

PRAWIE JAK STUDENCI

Dnia 14.12.2016 r. grupa uczniów z klas licealnych wybrała się na Politechnikę Opolską w celu...

03
Sty2017

Ciekawe lekcje histo...

Czy poznawanie utworu literackiego odległego w czasie musi być nudne? O tym, że nie –przekonal...

Informacje

Najważniejsze informacje potrzebne do codziennego używania. Możesz zobaczyć plan lekcji, zastępstwa, poznać najważniejsze wydarzenia w danym roku kalendarzowym czy też zalogować się do eDziennika. Zachęcamy do zapoznania się.

eDziennik

Zaloguj się do dziennika elektronicznego. Opolska eSzkoła to model opolskiej oświaty, który opiera się na technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Plan lekcji

Zapoznaj się z planem zajęć do gimnazjum jak i liceum. Zobacz, która klasa, w której sali i z jakim nauczycielem ma zajęcia lekcyjne.

Zastępstwa

Tutaj możesz zobaczyć jaki nauczyciel jest nieobecny i jaka jest organizacja zajęć w danym dniu.

Kalendarz

Zapoznaj się kalendarzem na dany rok szkolny. Możesz zobaczyć jakie wydarzenia będą odbywały się w naszej szkole.