DYREKTOR ZESPÓŁU SZKÓŁ W GOGOLINIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – INSPEKTOR DS INFORMATYKI W WYMIARZE ¼ ETATU

Adres jednostki: Zespół Szkół, ul. Szkolna 27, 47-320 Gogolin

1. Określenie stanowiska: Inspektor ds. informatyki

2. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,

3) niekaralność,

4) nieposzlakowana opinia,

5) wykształcenie wyższe magisterskie

6) staż pracy – co najmniej 2 lata,

7) osoba kandydująca nie może być prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,

8) znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej.

3. Wymagania dodatkowe:

1) obligatoryjne uprawnienia specjalistyczne - biegła znajomość komputera w zakresie pozwalającym na poprawne wykonywanie zadań na stanowisku inspektora ds. informatyki,

2) znajomość przepisów w ramach danego stanowiska,

3) odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, komunikatywność, zaangażowanie, umiejętność logicznego myślenia oraz organizacji czasu pracy.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) administrowanie systemem informatycznym,

2) obsługę sieci komputerowej i urządzeń sieciowych na terenie ZS oraz serwis urządzeń i programów użytkowych szkoły a w szczególności:

a) konfiguracja i konserwacja sieci komputerowej,

b) zdalne zarządzanie zasobami sieci,

c) kontrola zasobów komputerowych pod kątem antywirusowym w szkole,

d) konfiguracja switchy, routerów i drukarek sieciowych,

e) pomoc w obsłudze Systemu Informacji Oświatowej ( SIO ), iDziennika oraz iSekretariatu,

f) odpowiedzialność za kompletowanie i przechowywanie dokumentacji sprzętu komputerowego, licencji, oprogramowania i instrukcji,

g) wykonywanie i archiwizacja kopii zapasowych,

3) rozwiązywanie bieżących problemów zgłoszonych przez użytkowników.

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 poz 926 z p.zm.),

2) kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,

3) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

4) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

5) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1/4 etatu,

7) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

8) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

9) ewentualne posiadane opinie z poprzednich miejsc pracy,

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w lipcu 2016 r. jest niższy niż 6%.

7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 06.09.2016r. godz. 10.00

pod adresem:
Zespół Szkół
ul. Szkolna 27
47-320 Gogolin

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. informatyki – w Zespole Szkół”.

Aplikacje, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Zespole Szkół ul. Szkolna 27, 47-320 Gogolin oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.gogolin.com.pl .

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 774666294

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym powiadomieni pisemnie wraz z podaniem terminu testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie podana niezwłocznie po przeprowadzonym naborze i umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.gogolin.com.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Szkolnej 27, 47-320 Gogolin.

Dyrektor Zespołu Szkół
Violeta Zajączkowska

O nas

Dysponujemy dobrą bazą dydaktyczną, która jest stale uzupełniana i modernizowana, aby sprostać wymaganiom nowoczesnej szkoły. W bibliotece szkolnej funkcjonuje Centrum Multimedialne, gdzie każdy uczeń ma dostęp do Internetu.

Gwarantujemy wysoki poziom nauczania. Oferujemy małe grupy językowe. W szkole wykłada stała i wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Rozwój młodzieży odbywa się pod opieką specjalistów. Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną uczniowi, otwartą na problemy i oczekiwania młodego pokolenia.

Dowiedz sie więcej o szkole

Kontakt

Zespół Szkół w Gogolinie
47-320 Gogolin, ul. Szkolna 27
77 4666235
77 4666294
sekretariat@gogolin.com.pl
1. Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. Alberta Einsteina
2. Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Komisji Narodowej

Ostatni artykuł

03
maja2016

Spotkanie z Hiszpank...

Dnia 1 grudnia 2016 roku odbyło się spotkanie organizowane przez Panią Angelikę Tasarek z gościem z...

03
maja2016

Wycieczka do Obserwa...

Dnia 14 grudnia klasa IIB LO wraz z Panią Angeliką Tasarek i Panem Michałem Pastuszczakiem pojechała...

03
maja2016

Jarmark Bożonarodzen...

Dnia 7.12.2016r. klasa licealna 1 c o profilu biologiczno-chemicznym po raz kolejny wybrała się na w...

03
maja2016

Wojskowi ciągle w ak...

W dniach 2-4 grudnia klasy mundurowe uczestniczyły w szkoleniu wojskowym w Dąbrówce Łubniańsk...

Informacje

Najważniejsze informacje potrzebne do codziennego używania. Możesz zobaczy plan lekcji, zastępstwa, poznać najważniejsze wydarzenia w danym roku kalendarzowym czy też zalogować się do eDziennika. Zachęcamy do zapoznania się.

eDziennik

Zaloguj się do dziennika elektronicznego. Opolska eSzkoła to model opolskiej oświaty, który opiera się na technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Plan lekcji

Zapoznaj się z planem zajęć do gimnazjum jak i liceum. Zobacz, która klasa, w której sali i z jakim nauczycielem ma zajęcia lekcyjne.

Zastępstwa

Tutaj możesz zobaczyć jaki nauczyciel jest nieobecny i jaka jest organizacja zajęć w danym dniu.

Kalendarz

Zapoznaj się kalendarzem na dany rok szkolny. Możesz zobaczyć jakie wydarzenia będą odbywały się w naszej szkole.